Alte servicii

ALTE SERVICII DE ASIGURARE

În practică există situații în care reprezentanții unei societăți ar dori să obțină un raport independent cu privire la activitatea acelei societăți, însă un raport de audit financiar poate fi considerat prea complex sau costisitor raportat la nivelul operațiunilor societății respective.

În aceste condiții, poate cea mai bună soluție este o misiune care oferă un nivel de asigurare mai mic decat cel oferit de un audit financiar, însă îndeplinește în continuare obiectivele solicitate de către clienții noștri. Astfel de servicii includ dar nu se limitează la: misiuni de revizuire realizate în conformitate cu Standardul Internațional de Revizuire a Situațiilor Financiare 2400, misiuni de efectuare a procedurilor convenite în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 sau misiuni de compilare reglementate de către Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4410.

DUE DILIGENCE

În cazul achiziției unei societăți, în multe cazuri investitorii consideră necesară realizarea unei misiuni de due diligence prin care aceștia urmăresc obținerea unui punct de vedere avizat și independent cu privire la performanța și poziția financiară a societății ce urmează a fi achiziționată. Serviciile de due diligence presupun o investigare completă a activității societății ce urmeaza a fi preluate, precum și o evaluare atât a punctelor forte cât și a celor slabe ale viitoarei investiții.

Impreună cu colaboratorii noștri putem oferi servicii complete de due diligence clienților noștri, respectiv Due Diligence Financiar, Due Diligence Fiscal sau Due Diligence Juridic. O astfel de misiune oferă o amplă asigurare investitorilor legată de activitatea societății pe care urmează să o preia, asupra riscurilor și deficiențelor raportate și în stabilirea costurilor ce urmează a fi angajate în achiziția respectivă.

CONTABILITATE

Serviciile de contabilitate financiară și managerială sunt adaptate la nevoile specifice activității desfășurate de dumneavoastră, astfel încât să producă informațiile contabile și de gestiune care sunt necesare pentru un management optim al unei companii.

Experiența acumulată în cei peste 11 de ani de activitate, precum și echipa noastră de profesioniști și colaboratori ne permit să vă oferim o gamă largă de servicii de contabilitate care includ:

 • Implementarea și conducerea contabilității în conformitate cu standardele contabile românești;
 • Evaluarea și identificarea ajustărilor pe diverse cadre de raportare (US, IFRS etc.);
 • Pregătirea, verificarea și certificarea situațiilor financiare;
 • Intocmirea situațiilor financiare pentru operațiunile de reorganizare;
 • Servicii de consultanță contabilă și revizii contabile;
 • Asistență la implementarea unui soft de contabilitate;
 • Intocmirea raportarilor financiare în conformitate cu nevoile clientului;
 • Organizarea contabilității manageriale pe centre de cost;
 • Efectuarea de plăți în numele clienților noștri;
 • Centralizarea informațiilor necesare pentru raportările la Fondul pentru mediu;
 • Intocmirea raportărilor către INS;
 • Emiterea facturilor în numele clienților noștri.

Serviciile de contabilitate oferite de GRATIE vă aduc un plus de valoare, ajutându-vă la elaborarea bugetelor anuale și a planurilor de afaceri.

SERVICII FISCALE

Intr-un context în care legislația fiscală este într-o permanentă modificare, noi vă putem ajuta să înțelegeți cum trebuie aceasta aplicată, astfel încât să evitați riscurile fiscale ce pot fi generate dintr-o interpretare eronată a prevederilor legislative. De asemenea, putem veni în sprijinul departamentului de contabilitate al dumneavoastră cu informări periodice pe diverse teme fiscale de actualitate.

Echipa GRATIE Oradea are o experiență de peste 11 ani în domeniul fiscal, având competențele necesare pentru oferirea de servicii fiscale la standarde înalte de calitate.

Serviciile fiscale oferite de noi includ:

 • Consultanță fiscală adaptată specificului activității desfășurate;
 • Inregistrarea fiscală la organul fiscal competent (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderii, contribuții salariale, înregistrarea nerezidenților);
 • Reprezentare fiscală;
 • Calcularea impozitelor și taxelor;
 • Intocmirea declarațiilor fiscale atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice;
 • Certificarea declarațiilor fiscale;
 • Revizii fiscale;
 • Due diligence fiscal;
 • Asistență în cadrul controalelor fiscale;
 • Elaborarea opiniilor privind evitarea dublei impozitări.

NEREZIDENTI TVA

Societatea noastră colaborează cu un număr semnificativ de societăți nerezidente, atât din UE cât și din afara UE, pentru care prestează servicii fiscale în sfera TVA.

Avem o experiență în prestarea următoarelor servicii pentru nerezidenți:

 • consultanțî fiscală în sfera TVA;
 • înregistrare în scopuri de TVA în România;
 • reprezentare fiscală;
 • întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor în sfera TVA;
 • înregistrare și raportare Intrastat;
 • asistență în cadrul controalelor fiscale în vederea rambursarii TVA.

Clienții nerezidenți pentru care prestăm aceste servicii sunt stabiliți în țări din UE și din afara UE.

SERVICII DE SALARIZARE SI ADMINISTRARE PERSONAL

Serviciile de salarizare si administrare de personal presupun o cunoastere temeinica a legislatiei specifice, dar si abilitati de comunicare, atentie la detalii si pastrarea confidentialitatii datelor.

Echipa noastra are o experienta indelungata in acest domeniu astfel ca va poate oferi servicii la standarde inalte de calitate.

Serviciile de salarizare oferite de noi includ: 

 • Procesarea tuturor documentelor necesare calculului salarial;
 • Efectuarea calculului salarial și generarea rapoartelor rezultate din calcul;
 • Intocmirea și depunerea lunară a declaratiei 112;
 • Intocmirea rapoartelor statistice solicitate de INS privind salarizarea și datele de personal;
 • Intocmirea și depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS;
 • Consultanță în probleme de salarizare.

Serviciile de administrare personal oferite de noi includ:

 • Intocmirea si actualizarea dosarelor de personal;
 • Intocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale și a diverselor decizii care aduc modificări contractelor individuale de muncă;
 • Intocmirea și eliberarea adeverințelor solicitate de salariat;
 • Consultanță pentru diverse aspecte legate de legislația muncii;
 • Auditul activității de administrare personal constând ân verificarea dosarelor de personal și a corectitudinii documentelor cuprinse de acestea;
 • Servicii de raportare ReviSal.

Externalizarea acestor servicii către GRATIE va asigura timpul necesar pentru a vă concentra pe activitățile desfșurate de societatea dumneavoastră.

SERVICII DE TRAINING IN-HOUSE

Personalul din departamentele de contabilitate și resurse umane ale clienților noștri poate beneficia de servicii de training in-house oferite de profesioniștii noștri.

Oferim servicii de training in-house adaptate cerințelor și nivelelor de complexitate și dificultate cerute de dumnevoastră, în următoarele domenii:

 • Taxa pe valoarea adaugată;
 • Impozitul pe profit;
 • Impozitul pe veniturile microintreprinderii;
 • Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenți;
 • Contributiile sociale obligatorii.

Salariații dumneavoastră vor beneficia de o formare profesională la standarde înalte de calitate, obținând încredere în competențele proprii și asigurând o bună desfășurare a activitaților desfășurate.

AUDIT ACHIZITII PUBLICE- servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

OBIECTIVE:

 • Existența documentelor justificative privind achizițiile publice;
 • Bugetul privind achizițiile publice;
 • Strategia anuală de achiziții;
 • Programul anual al achizițiilor publice;
 • Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul;
 • Referatul de necesitate;
 • Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic;
 • Documentul justificativ al achiziției;
 • Documentația de atribuire;
 • Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autoritității contractante se găsesc în SICAP;
 • Dovada transmiterii prin SICAP a răspunsurilor operatorilor economici;
 • Oferta transmisă prin SICAP de către operatorii economici;
 • Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă;
 • Alte documente specifice;
 • Existența avizelor/certificărilor conducătorului compatimentului juridic/ financiar contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz;
 • Contractul/Acord cadru/Comanda de achiziție publică;
 • Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament/creditelor bugetare;
 • Încadrarea valorii contractului în nivelul creditelor bugetare sau de angajament/în nivelul ofertei desemnate câștigătoare;
 • Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate;
 • Includerea în strategia anuală de achiziții publice și în anexa la programul anual al achizițiilor publice;
 • Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea etapelor stabilite prin procedurile interne și a pragurilor valorice prevăzute de lege;
 • Întocmirea contractului în conformitate cu modelele de contract existente și cu obiectul concret al contractului;
 • În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice;
 • Urmărirea prin eșantionare a derularii contractelor de achiziție publică;

 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele managementului sunt îndeplinite, că orice decizie luată de conducere pentru a gestiona riscurile si a mări probabilitatea ca obiectivele și scopurile stabilite sa fie atinse.

Conducerea planifică, organizează și direcționează realizarea unor acțiuni suficiente pentru a furniza o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și scopurilor.

DAC6 – RAPORTAREA ARANJAMENTELOR TRANSFRONTALIERE

OPANAF NR.1029/2020 publicat in Monitorul Oficial nr.407/18.05.2020

Această masură a fost introdusă prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2020 în care au fost transpuse prevederile Directivei Europene 2018/822. 

DAC6 prevede realizarea schimbului automat de informații între statele membre, cuprinzând detalierea aranjamentelor transfronatliere raportabile prin evidențierea următoarelor elemente:

a) identificarea intermediarilor și a contribuabililor relevanți, inclusiv numele, data și locul nașterii, în cazul unei persoane fizice, rezidența fiscală, NIF al acestora și, dacă este cazul, identificarea persoanelor care sunt întreprinderi asociate cu contribuabilul relevant;

b) detalii privind semnele distinctive stabilite in anexa nr. 4 care au fost utilizate pentru a determina caracterul raportabil al aranjamentului transfrontalier;

c) un rezumat al conținutului aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării, inclusiv o trimitere la denumirea sub care este cunoscut de regulă, dacă aceasta există, și o descriere generală a aranjamentelor sau a activităților economice relevante, fără a conduce la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui proces comercial sau a informațiilor a căror dezvăluire ar fi contrară politicii publice;

d) data la care prima etapă pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării a fost efectuată sau urmează a fi efectuată;

e) detalii privind dispozițiile din legislația națională relevantă care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării;

f) valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării;

g) identificarea statului membru al contribuabilului relevant și a oricăror alte state membre care este probabil să fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării;

h) identificarea oricărei alte persoane dintr-un stat membru care este probabil să fie afectată de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării, indicând care sunt statele membre de care este legată o astfel de persoană.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.